Nabór na wolne stanowisko pracy


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Data ukazania się ogłoszenia: 11.04.2016

                                        

                               DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CHRÓŚCINIE - WSI

(nazwa jednostki)

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

…………………zastępca dyrektora……………………………………

(nazwa stanowiska)

Wymiar etatu:   pełny etat

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Koordynowanie działalności oraz bezpośredni nadzór nad realizacją zadań w budynku domu pomocy Chróścin 47

2.    Prowadzenie całości spraw i ich dokumentacji związanej z:

- zakresem ochrony środowiska

- zakresem zamówień publicznych

- zakresem nadzoru nad przebiegiem procesów inwestycyjnych i remontowych

      3.  Zastępowanie dyrektora domu podczas jego nieobecności

      4.  Koordynacja pracy poszczególnych grup personelu

      5.  Reprezentowanie domu na zewnątrz

      6. Nadzór w zakresie pojawiających się programów pozwalających na pozyskanie

          środków finansowych na remonty i modernizacje budynków w zakresie programów

          ochrony zabytków i innych

     7. Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i realizacja innych form pozyskiwania

         przedmiotów wyposażenia placówki, środków finansowych i innych na rzecz poprawy

         standardu domu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, zarządzania, prawa lub polityki społecznej.

Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej

Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym – 3 lata

Doświadczenie w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi

Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów w zakresie:

a) ustawy o pomocy społecznej

      b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie domów pomocy

ustawy prawo zamówień publicznych

ustaw z zakresu ochrony środowiska

przepisów prawa budowlanego

przepisów związanych z ochroną p.poż

ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy

gospodarki finansowej jednostek budżetowych

ustawa o zdrowiu psychicznym

dyspozycyjność

znajomość problematyki  funkcjonowania domów pomocy lub doświadczenie w zarządzaniu instytucjami pomocy społecznej

Informujemy, że jest  możliwość zatrudnienia na tym stanowisku obywatela Unii Europejskiej albo obywatela innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny,

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów) oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem),

oświadczenie kandydata:

       - o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

         ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

      -   o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

           publicznych,

      -  o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej 

         działalności gospodarczej,

     

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane  i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 kwietnia 2016r pod adresem Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do DPS - u), nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą  informowani indywidualnie
o terminie   rozmów kwalifikacyjnych.

Do pobrania:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi.

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia

     Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia  zakończenia procedury naboru, po tym terminie  Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi  bip–dps.powiat-wieruszowski.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 627836019.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załączniki

11‑04‑2016 09:51:53
Dokumenty:
Plik pdf Oświadczenie.pdf
11‑04‑2016 09:53:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kwestionariusz osobowy.pdf
11‑04‑2016 09:53:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

11‑04‑2016 09:44:40
Dokumenty:
Plik pdf Regulamin str 1.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin str 2.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
349KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin str 3.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin str 4.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
456KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin str 5.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin - całość.pdf
11‑04‑2016 09:50:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

11‑04‑2016 09:40:30
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie str 1.pdf
11‑04‑2016 09:43:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie str 2.pdf
11‑04‑2016 09:43:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
415KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogloszenie str 3.pdf
11‑04‑2016 09:43:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - całość.pdf
11‑04‑2016 09:55:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  11‑04‑2016 09:17:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2016 14:18:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive