Sprzedaż i dostawa kotła c.o.


Znak sprawy: DPS.2.25.252.1.2019                                                                                     Chróścin dnia,  01.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy kotła c.o. z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, 5 klasy i zgodnego z normą ecodesignu dla DPS w Chróścinie-Wsi 

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

NIP: 619-109-45-34

Tel, fax: 62 / 7836130; 62 / 7836019

e- mail: dps-chruscin-wies@pvd.pl

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego, fabrycznie nowego kotła c.o. na ekogroszek 5 klasy  i zgodnego z normą Ecodesingu o mocy 200 kW  i sprawności 92% lub większej. Kocioł powinien być wyposażony w palnik retortowy, podajnik ślimakowy z koszem zasypowym, sterownik elektroniczny kotła, wentylator nadmuchowy. Kocioł powinien być kompletny i w pełni przygotowany do podłączenia do instalacji c.o.. Kocioł powinien być objęty gwarancją na okres nie krótszy niż 60 m-cy.

Kocioł powinien być w następującej konfiguracji:

- podajnik i zbiornik zasypowy powinny znajdować się z lewej strony kotła c.o. patrząc od przodu (drzwiczek)

- Czopuch powinien być prosty i usytuowany z tyłu kotła (wylot tylny).  

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV – 44621220-7

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 31.10.2019 r.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT  – najniższa cena – 100%

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w administracji Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec do dnia 10 października 2019 r., do godziny 1100

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na sprzedaż i dostawę kotła c.o. na ekogroszek dla DPS w Chróścinie-Wsi”

 

VI. INNE INFORMACJE

1.       Ofertę musi podpisać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

2.       Warunki płatności: Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby DPS w Chróścinie-Wsi.

Fakturę należy wstawić:

Nabywca:   Powiat Wieruszowski

                    ul. Rynek 1-7,

                    98-430 Wieruszów

                    NIP: 997-014-77-48

Odbiorca:   Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

                     Chróścin 50

                     98-430 Bolesławiec

3.        Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Adam Gosławski    – kierownik działu obsługi

 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej pod  
    adresem: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl

5.        Załączniki:

a)         Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

b)        Wzór umowy            – załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chróścin, dnia……………….                          Zatwierdził: ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                                                                              

 Załącznik nr 1

  (Pieczęć adresowa oferenta)

 

Formularz ofertowy Wykonawcy

 

Dane dotyczące Wykonawcy

 

Nazwa:           .........................................................................................

Siedziba:         .........................................................................................

Numer telefonu:  ……......................................…..............................

Numer faksu:  …….........................................................................

Adres poczty elektronicznej: ............................................................

 

Dane Zamawiającego

 

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

Chróścin 50

98-430 Bolesławiec

 

Zobowiązanie wykonawcy

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży i dostawy kotła c.o.              z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek o mocy 200 kW dla DPS w Chróścinie-Wsi, oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę:

 

CENA OFERTY

 

Cena netto ...................................………………………………........................... zł.

 

(słownie ......................................................................................…………………...)

 

Podatek VAT ………..%  ……………………………………………………..… zł.

 

Cena brutto ......................................................………………………………....... zł.

 

(słownie …………………………………………..........…………………...............)

 

Oświadczam, że:

- wykonamy zamówienie w terminie do dnia: 31.10.2019 r.

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń          -  uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostaw na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.     W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te przejmuje Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę               z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.

- zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy     w celu udziału w niniejszym Postępowaniu zakupowym.

 

 

 

                                                                   ............………............ dnia ................................

 

 

 

 

.....................................                                                   .........................................................

      pieczęć Oferenta                                                          pieczątka/i imienna/e i podpis/y

   uprawnionego/ych                                                              przedstawiciela/i Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik 2

UMOWA Nr /2019 – wzór

 

zawarta w Chróścinie w dniu …….........2019r., pomiędzy:

Domem Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

reprezentowanym przez:

- Bożenę Ferdynus - Dyrektora DPS, zwanym w dalszej części

„Zamawiającym”,

a,

………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

 

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści

 

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:   „Sprzedaż       i dostawa kotła c.o. z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, 5 klasy, zgodnego            z normą ecodesingu o mocy 200 kW”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem

ofertowym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

 

§ 2 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………….. zawierające należny podatek VAT.

2. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia

prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym obustronnie bezusterkowym

protokołem odbioru.

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku

bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

4. Dane Zamawiającego niezbędne do przygotowania faktury:

Nabywca:   Powiat Wieruszowski

                    ul. Rynek 1-7,

                    98-430 Wieruszów

                    NIP: 997-014-77-48

Odbiorca:   Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

                     Chróścin 50

                     98-430 Bolesławiec

 

 

§ 3 Termin wykonania zamówienia

- do dnia 31 października 2019 r.

 

 

§ 4 Obowiązki wykonawcy

1.Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy dotyczące realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

 

 

§ 5 Obowiązki Zleceniodawcy

Do obowiązków Zleceniodawcy należy dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszej umowie;

 

§7 Gwarancja jakości

1.Na dostarczony przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję     na okres 60 m-cy liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad            i usterek przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez

zamawiającego o wadzie.

 

§ 8 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy lub za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy bez wad, przekraczającym    10 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.

3. W razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści umowy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że zmiana leży w interesie publicznym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

     Zamawiający:                                                                             Wykonawca:

 

 

.........................................                                                      ...........................................

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
449KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna

03‑10‑2019 14:51:35
Dokumenty:
Plik pdf klauzula1.pdf
03‑10‑2019 14:52:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
511KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf klauzula2.pdf
03‑10‑2019 14:52:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe

03‑10‑2019 14:47:34
Dokumenty:
Plik pdf zapytanie 1.pdf
03‑10‑2019 14:51:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
454KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie2.pdf
03‑10‑2019 14:51:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 1.pdf
03‑10‑2019 14:51:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 2.pdf
03‑10‑2019 14:51:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  03‑10‑2019 13:28:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski , w dniu:  03‑10‑2019 13:28:53
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2019 09:06:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie