Zapytanie ofertowe na mięso i wędliny na 2020 r.


  

 

                                    Znak sprawy: DPS.2.25.252.6.2019                                   Chróścin dnia,  02.12.2019 r.

 

                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Sprzedaży i sukcesywnej dostawy świeżego mięsa, wędlin oraz drobiu dla DPS w Chróścinie-Wsi w 2020 r.

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

NIP: 619-109-45-34

Tel, fax: 62 / 7836130; 62 / 7836019

e- mail: dps-chruscin-wies@pvd.pl

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy świeżego mięsa, wędlin      i drobiu do siedziby zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi  w 2019 r. Dostawy towaru, będą realizowane w miarę potrzeb do zakładu pod adresem Chróścin 50. Szczegółowy wykaz i opis w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV - 15100000

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia - sukcesywnie do 31.12.2020 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym              
    niniejszego zapytania, na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną        
    do podpisywania oferty.

 

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

 

1. Formularz oferty sporządzony przez wykonawcę według zał. nr 2 i formularz cenowy
    do oferty zał. nr 2.1 do niniejszego zapytania.

2. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane artykuły spełniają wymogi systemu HACAP
   (GMP/GHP), i są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 27
   września 2006r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr
  171 poz. 1225 ze zm.) oraz, że wykonawca dysponuje środkami transportu dla 
    artykułów wymagających niskich temperatur - ( wzory oświadczeń zał. nr 3 i nr 4 );

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - (wzór oświadczenia zał. nr 5)

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00
   w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50,
     98-430 Bolesławiec.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą
    i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem: Oferta – „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla

    DPS w Chróścinie-Wsi, nie otwierać przed 10.12.2019 r. godz. 10:30".

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu
      ofertowym i cenowym.

2.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
   przecinku i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę
      brutto.

3.  Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

3.1 Podać cenę jednostkową netto każdej pozycji, z formularza cenowego z dokładnością
      do dwóch miejsc po przecinku.

3.2 Obliczyć sumę wszystkich pozycji i tak otrzymaną wartość podać jako cenę netto 
      oferty w formularzu ofertowym.

3.3 Dodać zastosowaną stawkę VAT poszczególnych pozycji i obliczyć cenę brutto.

4.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie        
     z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
  przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje
    odrzucenie oferty.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

 

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

         Cena – 100 %

         Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:

                                                           C naj.

W p = R x ------------------

                                                        C of.. bad

W p - wartość punktowa oferty badanej obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R - ranga w ocenie, tj. 100 pkt

C naj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)

C of. .bad. - cena oferty badanej

 

2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów.

 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest pan Bogdan Nawrocki              tel.  62/7836033 i Adam Gosławski tel. 62/7836130.

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej pod  
    adresem: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl

 

Załączniki .

 

1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.

2. Formularz ofertowy - zał. nr 2.

3. Formularz cenowy - zał. nr 2.1

4. Druk oświadczenia o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - zał. nr 3

5. Druk oświadczenia dysponowania odpowiednim transportem - zał. nr 4

6. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - zał. nr 5

7. Klauzula informacyjna – zał. nr 6

8. Wzór umowy – zał. nr 7

 

Chróścin, dnia……………….                          Zatwierdził: ……………………………..

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
730KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  02‑12‑2019 16:15:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski , w dniu:  02‑12‑2019 16:15:22
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2019 11:53:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie