Zapytanie ofertowe na nabiał na 2022 r.


                                                                                                                                                                         Chróścin dnia,  07.12.2021 r.

 Znak sprawy: DPS.2.25.252.2.2021                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Sprzedaży i sukcesywnej dostawy produktów mleczarskich – nabiał
       dla DPS w Chróścinie-Wsi w 2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

NIP: 619-109-45-34

Tel, fax: 62 / 7836130; 62 / 7836019

e- mail: dps-chruscin-wies@pvd.pl

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy produktów mleczarskich - nabiału do siedziby zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi  w 2022 r.

Dostawy towaru, będą realizowane w miarę potrzeb do zakładu pod adresem Chróścin 50. Szczegółowy wykaz i opis w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV - 15500000-3

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym              
    niniejszego zapytania.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną        
    do podpisywania oferty.

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Formularz ofertowo-cenowy sporządzony przez wykonawcę według zał. nr 2

2. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane artykuły spełniają wymogi systemu HACAP
   (GMP/GHP), i są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 27
   września 2006r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr
  171 poz. 1225 ze zm.) oraz, że wykonawca dysponuje środkami transportu dla 
    artykułów wymagających niskich temperatur - ( wzory oświadczeń zał. nr 3 i nr 4 );

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - (wzór oświadczenia zał. nr 5)

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 17.12.2021r. do godz. 9:00
   w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50,
     98-430 Bolesławiec.

2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą
    i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem: Oferta – „ Dostawy produktów mleczarskich -
     nabiału dla DPS w Chróścinie-Wsi, nie otwierać przed 17.12.2021 r. godz. 9:30".

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu
      ofertowym i cenowym.

2.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po
   przecinku i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę
      brutto.

3.  Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

3.1 Podać cenę jednostkową netto każdej pozycji, z formularza cenowego z dokładnością
      do dwóch miejsc po przecinku.

3.2 Obliczyć sumę wszystkich pozycji i tak otrzymaną wartość podać jako cenę netto 
      oferty w formularzu ofertowym.

3.3 Dodać zastosowaną stawkę VAT poszczególnych pozycji i obliczyć cenę brutto.

4.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie        
     z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
  przepisami, zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje
    odrzucenie oferty.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

         Cena – 100 %

         Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:

                                                           C naj.

W p = R x ------------------

                                                       C of.. bad

W p - wartość punktowa oferty badanej obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R - ranga w ocenie, tj. 100 pkt

C naj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)

C of. .bad. - cena oferty badanej

2. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest pan:
    Bogdan Nawrocki tel.  62/7836033 i Adam Gosławski tel. 62/7836130.

2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej pod  
    adresem: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl

Załączniki .

1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.

2. Formularz ofertowo-cenowy - zał. nr 2. 

3. Druk oświadczenia o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - zał. nr 3

4. Druk oświadczenia dysponowania odpowiednim transportem - zał. nr 4

5. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - zał. nr 5

6. Klauzula informacyjna – zał. nr 6

7. Wzór umowy – zał. nr 7

 

Chróścin, dnia……………….                          Zatwierdził: ……………………………...

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  07‑12‑2021 20:34:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  07‑12‑2021 20:34:34
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2021 20:43:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie