Cele działalności


 

Celem działalności Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi jest zapewnienie opieki dla jego mieszkańców (kobiet i mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych w zakresie usług świadczonych przez Dom z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców tej placówki, a w szczególności:

1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

a) miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,

b) wyżywienie w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,

c) odzież i obuwie mieszkańcom nie posiadającym własnej, lub możliwości zakupienia jej z własnych środków,

d) utrzymanie czystości;

2) usług opiekuńczych polegających na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) usług wspomagających polegających na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwianiu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnianiu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną,

f) działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi i umożliwianiu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg mieszkańców .

W ramach wymienionych wyżej usług opiekuńczych i wspomagających Dom zapewnia:

1) organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii oraz inne formy aktywnego życia, możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki oraz prasy, radia i telewizji, jak również możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej;

2) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych;

3) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie
z wyznaniem mieszkańca;

4) stały kontakt z dyrektorem w godzinach jego pracy;

5) sprawianie pogrzebów zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

 

Ponadto Dom swoim mieszkańcom:

1) zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki i środki pomocnicze wg zasad zawartych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

2) zapewnia odpowiednią opiekę pielęgnacyjno - rehabilitacyjną,

3) podejmuje działania zapobiegawcze oraz promowanie zdrowia,

4) zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz pomoc psychologa.

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  19‑09‑2005 12:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2019 12:57:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive