Sprzedaż i dostawa kotła c.o.


Znak sprawy: DPS.2.25.252.1.2020                                   Chróścin dnia,  17.08.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy kotła c.o. z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, 5 klasy i zgodnego z normą ecodesignu dla DPS w Chróścinie-Wsi 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

NIP: 619-109-45-34

Tel, fax: 62 / 7836130; 62 / 7836019

e- mail: dps-chruscin-wies@pvd.pl

godziny pracy: 7:00 – 15:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego, fabrycznie nowego kotła c.o. na ekogroszek 5 klasy  i zgodnego z normą Ecodesingu o mocy 200 kW  i sprawności 90% lub większej. Kocioł powinien być wyposażony w palnik retortowy, podajnik ślimakowy z koszem zasypowym, sterownik elektroniczny kotła, wentylator nadmuchowy. Kocioł powinien być kompletny i w pełni przygotowany do podłączenia do instalacji c.o.. Kocioł powinien być objęty gwarancją na okres nie krótszy niż 60 m-cy.

Kocioł powinien być w następującej konfiguracji:

- podajnik i zbiornik zasypowy powinny znajdować się z lewej strony kotła c.o. patrząc od przodu (drzwiczek)

- czopuch powinien być prosty i usytuowany z tyłu kotła (wylot tylny).  

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV – 44621220-7

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30.09.2020 r.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT  – najniższa cena – 100%

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w administracji Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec do dnia 31 sierpnia 2020 r., do godziny 1200

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na sprzedaż i dostawę kotła c.o. na ekogroszek dla DPS w Chróścinie-Wsi”

 

VI. INNE INFORMACJE

1.       Ofertę musi podpisać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

2.       Warunki płatności: Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby DPS w Chróścinie-Wsi.

Fakturę należy wstawić:

Nabywca:   Powiat Wieruszowski

                    ul. Rynek 1-7,

                    98-430 Wieruszów

                    NIP: 997-014-77-48

Odbiorca:   Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

                     Chróścin 50

                     98-430 Bolesławiec

3.        Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Bogdan Nawrocki   – z-ca dyrektora,

Adam Gosławski    – kierownik działu obsługi

 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na stronie internetowej pod  
    adresem: bip-dps.powiat-wieruszowski.pl

5.        Załączniki:

a)         Formularz ofertowy– załącznik nr 1 

b)        Wzór umowy– załącznik nr 2

 

Chróścin, dnia……………….                          Zatwierdził: ……………………

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna

19‑08‑2020 22:39:57
Dokumenty:
Plik pdf klauzula1.pdf
19‑08‑2020 22:40:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
515KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf klauzula2..pdf
19‑08‑2020 22:40:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załącznik 2

19‑08‑2020 22:38:58
Dokumenty:
Plik pdf Umowa 1.pdf
19‑08‑2020 22:39:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Umowa 2.pdf
19‑08‑2020 22:39:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załącznik 1

19‑08‑2020 22:37:30
Dokumenty:
Plik pdf Formularz ofertowy1.pdf
19‑08‑2020 22:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz ofertowy 2.pdf
19‑08‑2020 22:38:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  19‑08‑2020 22:31:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2020 22:06:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive