Nabór na stanowisko pracy - księgowa/y


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi

(nazwa jednostki)

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY (A)
(nazwa stanowiska)

Wymiar etatu:

  • Pełny etat,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1) Prowadzenie komputerowej księgowości analitycznej,

2) Prowadzenie komputerowej ewidencji środków trwałych i pozostałych środków wyposażenia,

3) Uzgadnianie odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy,

4) Uzgadnianie kont analitycznych z syntetycznymi,

5) Rozliczanie inwentaryzacji i kasacji składników majątkowych,

6) Wykonywanie zestawień i rozliczeń faktur za leki mieszkańców domu,

7) Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentów księgowych,

8) Dbanie o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej.

9) W okresie zastępstw:

            a) kasjera – prowadzenie kasy i dokumentacji kasowej,

            b) magazyniera – prowadzenie gospodarki magazynowej,

            c) głównego specjalisty (ds.kadr i płac) – ewidencja korespondencji,

                naliczanie płac dla pracowników,  obsługa programu PŁATNIK, naliczanie  

                odpłatności mieszkańców.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

1) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2) Niekaralność za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,

3) Nieposzlakowana opinia,

4) Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich/ ekonomicznych  wyższych studiów zawodowych/ uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych, oraz posiadanie praktyki w księgowości najlepiej budżetowej,

5) Posiadanie doświadczenia w księgowości najlepiej budżetowej. 

6) Zdolności analityczne,

7) Biegłość w przepisach z zakresu ustaw dotyczących finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,

Wymagania dodatkowe:

1) Obsługa komputera w zakresie programów pakietu MS Office, programów księgowych i urządzeń biurowych,

2) Dyspozycyjność,

Informacja o możliwości zatrudnienia na tym stanowisku obywatela Unii Europejskiej albo obywatela innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. List motywacyjny,

3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie - dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

7. Oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo,

- o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub posiadaniu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawa do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,

- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi. Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Jednostka zwolniona na podstawie art. 21 ust.2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2018r. poz.511 z późn. zm).

Wymagane dokumenty winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście
lub doręczone listownie w terminie do dnia 10 czerwca 2024r. do godziny 12.00 pod adresem Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi , Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy (a)”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do DPS-u), nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi oraz na stronie www. bip-dps.powiat-wieruszowski.pl 

Do pobrania:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi.

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1).

Wzór oświadczenia ( załącznik nr 2).

Wzór oświadczenia kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego (j) do celów rekrutacji ( załącznik nr 3).

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji w instytucji publicznej( załącznik nr 4).

Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi bip-dps.powiat-wieruszowski.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 627836019.

Plik pdf Ogłoszenie
28‑05‑2024 10:41:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin naboru
28‑05‑2024 10:44:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zał. 2 oświadczenie
28‑05‑2024 10:46:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  28‑05‑2024 10:29:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2024 07:26:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive