RODO


Ochrona danych osobowych w DPS w Chróścinie-Wsi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi (DPS  w Chróścinie-Wsi) .     Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

            -    telefonicznie: 062 / 7836130

-    listownie:  Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi, Chróścin 50, 98-430 Bolesławiec

            -    e-mail: dps-chruscin-wies@pvd.pl

2.   Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi jest Sławomir Mazur, z którym można    skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623  lub adresem e-mail:  iod@dps.powiat-wieruszowski.pl

3.   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu i na podstawie:

 -    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art.6 ust. 1 lit. c RODO

 -    gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art.6 ust. 1 lit. e RODO

 -    gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotycza przed zawarciem umowy – art.6 ust. 1 lit. b RODO

            4.   Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa,

5.   DPS w Chróścinie-Wsi  nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie – art.6 ust. 1 lit. a  RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w DPS w Chróścinie-Wsi, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawski 2, 00-193 Warszawa.

10.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem realizacji wniosku.

            11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  08‑04‑2021 23:20:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  08‑04‑2021 23:20:46
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2022 14:39:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie