Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego


                                                                                                                     Wieruszów, dnia 8.08.2023 r.
Nr 1 .
                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych i planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadań:


1) Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek,
2) Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek.

( zamówienie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz. 1710. ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej
ustawy.

1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi, Chróścin 50,
98-430 Boleslawiec, działający w imieniu i na rzecz Powiatu Wieruszowskiego,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP: 9970147748, REGON: 250854837

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
1) Programów funkcjonalno – użytkowych dla zadań:
a) Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek,
b) Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek.
oraz
2) Planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
dla zadań:
a) Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek,
b) Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek.
Powyższe opracowania będą służyły jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie – Zamek jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytków.
Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby
Zamawiającego, określone we wnioskach o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład z dnia 28.03.2023r. nr RPOZ/2022/9782/PolskiLad
i nr RPOZ/2022/9779/PolskiLad oraz wstępnych promesach z dnia 25.07.2023r.
stanowiących załącznik nr 5, 6,7,8 do niniejszego zapytania ofertowego i być zgodne z:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023. poz. 682 ze zm.),
- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2021r., poz.
869 ze zm.),
- ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r.,
poz. 1710 ),
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. ),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
( Dz. U. z 2021r., poz. 2454 ),
- obowiązującymi normami i innymi danymi dotyczącymi planowanej inwestycji
udostępnionymi przez Zamawiającego zał. nr .
Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych dla zadań, o
których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania i zostaną oszacowane zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2021r., poz. 2458 ).
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy nie może zawierać nazw własnych materiałów
i urządzeń oraz nazw producentów w żadnym z dokumentów wchodzących w skład
opracowania, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022r., poz.
1710), urządzenia i materiały w opracowanej dokumentacji należy opisywać odpowiednimi
parametrami technicznymi.
W ramach zamówienia Wykonawca zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami
Zamawiającego w zakresie pozyskiwania niezbędnych dokumentów i danych do wykonania
przedmiotu niniejszego zamówienia.
 

Plik pdf Zapytanie ofertowe
10‑08‑2023 00:18:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamówieniu

23‑08‑2023 13:08:57
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
447KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

23‑08‑2023 13:10:01
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Adam Gosławski , w dniu:  10‑08‑2023 00:08:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Gosławski
email: dps-chruscin-wies@pvd.pl
, w dniu:  10‑08‑2023 00:08:20
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2023 13:13:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive